GTM-06 BT-VN006_ โปรถูกใจ บินสบาย ราคาคุ้ม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4วัน3คืน JUN-SEP18
GTM-06 BT-VN006_ โปรถูกใจ บินสบาย ราคาคุ้ม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4วัน3คืน  JUN-SEP18
เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 2561      
ราคาเริ่มต้น 9,999.-บาท
โดยสายการบิน  Viet Jet Air 


เริ่มต้น 9,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สอง ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
วันที่สาม ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
วันที่สี่ ฮานอย –กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12ก.ค.61 15ก.ค.61 10,900 10,900 9,900 3,000
19ก.ค.61 22ก.ค.61 10,900 10,900 9,900 3,000
26ก.ค.61 29ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
02ส.ค.61 05ส.ค.61 10,900 10,900 9,900 3,000
09ส.ค.61 12ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
10ส.ค.61 13ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
16ส.ค.61 19ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,000
23ส.ค.61 26ส.ค.61 9,999 9,999 8,999 3,000
30ส.ค.61 02ก.ย.61 9,999 9,999 8,999 3,000
06ก.ย.61 09ก.ย.61 9,999 9,999 8,999 3,000
13ก.ย.61 16ก.ย.61 9,999 8,999 3,000 3,000
20ก.ย.61 23ก.ย.61 9,999 9,999 8,999 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้