GTM-01 HKG10 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน BY CX
ทัวร์ฮ่องกง HKG10 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน BY CX
เดินทาง กรกฎาคม 2561
โดยสายการบิน Cathey Pacific (CX)
ราคาเพียง 9,999 บาท     


เริ่มต้น 9,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง HKG10 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน BY CX เดินทาง กรกฎาคม 2561 โดยสายการบิน Cathey Pacific (CX) ราคาเพียง 9,999 บาท
วันแรก กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย-เซินเจิ้น
วันที่สอง เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
วันที่สาม จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13ก.ค.61 15ก.ค.61 9,999 9,999 9,999 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้