GTM-05 GO1PEK-TG003 ปักกิ่ง โปรโมชั่น 5วัน3คืน JUL-NOV18 BY TG
ทัวร์จีน GO1PEK-TG003 ปักกิ่ง โปรโมชั่น 5วัน3คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-พฤษจิกายน 2561
โดยสายการบิน การบินไทย(TG)
ราคาเพียง 17,900 บาท  


เริ่มต้น 17,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน GO1PEK-TG003 ปักกิ่ง โปรโมชั่น 5วัน3คืน เดินทาง กรกฎาคม-พฤษจิกายน 2561 โดยสายการบิน การบินไทย(TG) ราคาเพียง 17,900 บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง
วันที่ 2 ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน
วันที่ 3 ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมเมือง – ศูนย์ใบชา – พระราชวังฤดูร้อน –– ถนนหวังฝู่จิ่ง
วันที่ 4 ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์ยาบัวหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ตลาดรัสเซีย
วันที่ 5 ปักกิ่ง – กรุงเทพ ฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04ก.ค.61 08ก.ค.61 15,900 18,900 18,900 5,900
05ก.ค.61 09ก.ค.61 17,900 20,900 20,900 5,900
06ก.ค.61 10ก.ค.61 18,900 21,900 21,900 5,900
16ก.ค.61 20ก.ค.61 19,900 22,900 22,900 5,900
23ก.ค.61 27ส.ค.61 19,900 22,900 22,900 5,900
24ส.ค.61 28ส.ค.61 19,900 22,900 22,900 5,900
29ส.ค.61 02ก.ย.61 19,900 22,900 22,900 5,900
30ส.ค.61 03ก.ย.61 19,900 22,900 22,900 5,900
31ส.ค.61 04ก.ย.61 19,900 22,900 22,900 5,900
05ก.ย.61 09ก.ย.61 19,900 22,900 22,900 5,900
06ก.ย.61 10ก.ย.61 18,900 21,900 21,900 5,900
07ก.ย.61 11ก.ย.61 18,900 21,900 21,900 5,900
12ก.ย.61 16ก.ย.61 18,900 21,900 21,900 5,900
13ก.ย.61 17ก.ย.61 18,900 21,900 21,900 5,900
14ก.ย.61 18ก.ย.61 18,900 21,900 21,900 5,900
19ก.ย.61 23ก.ย.61 18,900 21,900 21,900 5,900
20ก.ย.61 24ก.ย.61 18,900 21,900 21,900 5,900
21ก.ย.61 25ก.ย.61 18,900 21,900 21,900 5,900
14ต.ค.61 18ต.ค.61 18,900 21,900 21,900 5,900
18ต.ค.61 22ต.ค.61 18,900 21,900 21,900 5,900
19ต.ค.61 23ต.ค.61 18,900 21,900 21,900 5,900
24ต.ค.61 28ต.ค.61 18,900 21,900 21,900 5,900
25ต.ค.61 29ต.ค.61 18,900 21,900 21,900 5,900
26ต.ค.61 30ต.ค.61 18,900 21,900 21,900 5,900
31ต.ค.61 04พ.ย.61 18,900 21,900 21,900 5,900
07พ.ย.61 11พ.ย.61 18,900 21,900 21,900 5,900
08พ.ย.61 12พ.ย.61 18,900 21,900 21,900 5,900
09พ.ย.61 13พ.ย.61 18,900 21,900 21,900 5,900
10พ.ย.61 15พ.ย.61 18,900 21,900 21,900 5,900
14พ.ย.61 18พ.ย.61 18,900 21,900 21,900 5,900
15พ.ย.61 19พ.ย.61 18,900 21,900 21,900 5,900
16พ.ย.61 20พ.ย.61 18,900 21,900 21,900 5,900
21พ.ย.61 26พ.ย.61 18,900 21,900 21,900 5,900
22พ.ย.61 26พ.ย.61 18,900 21,900 21,900 5,900
23พ.ย.61 27พ.ย.61 18,900 21,900 21,900 5,900
28พ.ย.61 02ธ.ค.61 18,900 21,900 21,900 5,900
29พ.ย.61 03ธ.ค.61 18,900 21,900 21,900 5,900
30พ.ย.61 04ธ.ค.61 18,900 21,900 21,900 5,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้