GTM-05 GO1PEK-TG004 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5วัน4คืน JUL-DEC18 BY TG
ทัวร์จีน GO1PEK-TG004 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5วัน4คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเพียง 26,900 บาท  


เริ่มต้น 26,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน GO1PEK-TG004 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5วัน4คืน เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 โดยสายการบิน การบินไทย (TG) ราคาเพียง 26,900 บาท
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – ถนนโบราณเฉียนเหมิน
วันที่ 2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์ใบชา – หอฟ้าเทียนถาน – ชมกายกรรมปักกิ่ง
วันที่ 3 ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ – ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ – พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก
วันที่ 4 ศูนย์หยก – กำแพงเมืองด่านจีหยงกวน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยาบัวหิมะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ถนนหวังฝู่จิ่ง
วันที่ 5 ศูนย์ผ้าไหม – วัดลามะ – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
19ก.ค.61 23ก.ค.61 25,900 28,900 28,900 5,000
26ก.ค.61 30ก.ค.61 29,900 32,900 32,900 5,000
09ส.ค.61 13ส.ค.61 29,900 32,900 32,900 5,000
23ส.ค.61 27ส.ค.61 27,900 30,900 30,900 5,000
15ก.ย.61 19ก.ย.61 26,900 29,900 29,900 5,000
12ต.ค.61 16ต.ค.61 28,900 31,900 31,900 5,000
19ต.ค.61 23ต.ค.61 29,900 32,900 32,900 5,000
17พ.ย.61 21พ.ย.61 26,900 28,900 28,900 5,000
24พ.ย.61 28พ.ย.61 26,900 29,900 29,900 5,000
08ธ.ค.61 12ธ.ค.61 28,900 31,900 31,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้