GTM-10 QR101 East Europe Finn 8D5N BY QR July-Nov 18
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี  8วัน5คืน
เดินทาง ก.ค.- พ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 49,900.- 
โดยสายการบิน Qatar Airways


เริ่มต้น 49,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน5คืน เดินทาง ก.ค.- พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 49,900.- โดยสายการบิน Qatar Airways
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา
วันที่สอง สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค  อาหารเที่ยง,เย็น
วันที่สาม มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก– ฮัลล์สตัทท์- Ceske Budejovice  อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่สี่ Ceske Budejovice - เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองคาร์โลวี่ วารี – ปราก สาธารณรัฐเช็ก  อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่ห้า สะพานชาร์ลส์ – ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบาติสลาว่า  อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่หก บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส  อาหาร เช้า, เย็น
วันที่เจ็ด บูดาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ล่องแม่น้ำดานูบ  อาหาร เช้า,เที่ยง
วันที่แปด ท่าอากาศยานโดฮา –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
24ก.ค.61 31ก.ค.61 49,900 49,900 49,900 12,500
04ก.ย.61 11ก.ย.61 49,900 49,900 49,900 12,500
18ก.ย.61 25ก.ย.61 49,900 49,900 49,900 12,500
09ต.ค.61 16ต.ค.61 49,900 49,900 49,900 12,500
18ต.ค.61 25ต.ค.61 49,900 49,900 49,900 12,500
15พ.ย.61 22พ.ย.61 49,900 49,900 49,900 12,500
29พ.ย.61 06ธ.ค.61 49,900 49,900 49,900 12,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้