GTM-05GO1PEK-TG001 New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง 5วัน4คืน JUL-DEC18 BY TG
ทัวร์จีน GO1PEK-TG001 New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง 5วัน4คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเพียง 29,900 บาท     


เริ่มต้น 29,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน GO1PEK-TG001 New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง 5วัน4คืน เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 โดยสายการบิน การบินไทย (TG) ราคาเพียง 29,900 บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ
วันที่ 2 พระราชวังฤดูร้อน (รวมนั่งเรือ) – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง (พิเศษเข้าชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ+กำแพง 9 มังกร) – โชว์แมนจู
วันที่ 3 ศูนย์แพทย์แผนจีน + บัวหิมะ – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน) – ถนนหวังฝูจิ่ง
วันที่ 4 กำแพงเก่าราชวงศ์หมิง – พิพิธภัณฑ์ผี่เซียะ – ตลาดหงเฉียว – ศูนย์หยก – ซอยหูถง (นั่งรถสามล้อชมวิว) – ตลาดรัสเซีย
วันที่ 5 ไร่องุ่น – พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง + หมู่บ้านยุโรป – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12ก.ค.61 16ก.ค.61 29,900 32,900 32,900 6,500
27ก.ค.61 31ก.ค.61 30,900 33,900 33,900 6,500
02ส.ค.61 06ส.ค.61 31,900 34,900 34,900 6,500
16ส.ค.61 20ส.ค.61 32,900 35,900 35,900 6,500
01ก.ย.61 05ก.ย.61 29,900 32,900 32,900 6,500
20ต.ค.61 24ต.ค.61 33,900 36,900 36,900 6,500
27ต.ค.61 31ต.ค.61 31,900 34,900 34,900 6,500
10พ.ย.61 14พ.ย.61 29,900 32,900 32,900 6,500
01ธ.ค.61 05ธ.ค.61 31,900 34,900 34,900 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้