GTM-33 JJP04A TOKYO ปังปัง ภาค 2 เที่ยวสุดคุ้ม เต็มวัน 5D3N JUL18 By XW
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วัดอาซาคุสะ มีรถรับส่งวันอิสระฟรีเดย์หรือดิสนี่ย์แลนด์ 
เดินทาง  กรกฏาคม 2561
เริ่มต้น 16,789.-
โดยสายการบิน NOK SCOOT


เริ่มต้น 16,789


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่1 กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง
วันที่2 สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต
วันที่3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-OISHI PARKหรือ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค-ชงชาแบบญี่ปุ่น-โอไดบะไดเวอร์ซิตี้
วันที่4 พาช้อปปิ้งทั่วโตเกียว Disneyland /HARAJUKU/OMOTESANDOSHIBUYA/SHINJUKU
วันที่5 สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
08ก.ค.61 12ก.ค.61 16,789 16,789 16,789 7,000
12ก.ค.61 14ก.ค.61 17,789 17,789 17,789 7,000
18ก.ค.61 22ก.ค.61 17,789 17,789 17,789 7,000
20ก.ค.61 24ก.ค.61 17,789 17,789 17,789 7,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้