GTM-33 JJP35 HOKKAIDO HAKODATE ROMANTIC WINTER 6D4N NOV18-MAR19 BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ ฮาโกดาเตะ หอนาฬิกา ทะเลสาบโทยะ 6วัน4คืน
เดินทาง พ.ย.61- มี.ค.62
ราคาเริ่มต้น 42,999.- 
โดยสายการบินไทย


เริ่มต้น 42,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ ฮาโกดาเตะ หอนาฬิกา ทะเลสาบโทยะ 6วัน4คืน เดินทาง พ.ย.61- มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 42,999.- โดยสายการบินไทย
วันที่ 1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-ฮาโกดาเตะ-โกดังอิฐแดง—ชมวิวบน เม้าท์ฮาโกดาเตะ
วันที่ 3 ตลาดเช้า-ย่านโมโตมาจิ-โชวะชินซัน-กระเช้าไฟฟ้ายอดเขาอุสุ-ศูนย์อนุรักษ์หมี ทะเลสาบโทยะ
วันที่ 4 โรงงานชอคโกแลต-โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว ลานสกีเบนเค-มิตซุย เอ้าท์เลท
วันที่ 5 อดีตศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลาโจไก-JTC-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะ
วันที่6 ซัปโปโร-กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02พ.ย.61 07พ.ย.61 42,999 42,999 42,999 12,900
03พ.ย.61 08พ.ย.61 42,999 42,999 42,999 12,900
07พ.ย.61 12พ.ย.61 42,999 42,999 42,999 12,900
08พ.ย.61 13พ.ย.61 42,999 42,999 42,999 12,900
09พ.ย.61 14พ.ย.61 42,999 42,999 42,999 12,900
10พ.ย.61 15พ.ย.61 42,999 42,999 42,999 12,900
15พ.ย.61 20พ.ย.61 42,999 42,999 42,999 12,900
16พ.ย.61 21พ.ย.61 42,999 42,999 42,999 12,900
17พ.ย.61 22พ.ย.61 42,999 42,999 42,999 12,900
21พ.ย.61 26พ.ย.61 42,999 42,999 42,999 12,900
22พ.ย.61 27พ.ย.61 42,999 42,999 42,999 12,900
24พ.ย.61 29พ.ย.61 42,999 42,999 42,999 12,900
28พ.ย.61 03ธ.ค.61 42,999 42,999 42,999 12,900
06ธ.ค.61 11ธ.ค.61 44,999 44,999 44,999 12,900
12ธ.ค.61 17ธ.ค.61 44,999 44,999 44,999 12,900
15ธ.ค.61 20ธ.ค.61 43,999 43,999 43,999 12,900
22ธ.ค.61 27ธ.ค.61 43,999 43,999 43,999 12,900
09ม.ค.62 14ม.ค.62 44,999 44,999 44,999 12,900
11ม.ค.62 16ม.ค.62 44,999 44,999 44,999 12,900
12ม.ค.62 17ม.ค.62 43,999 43,999 43,999 12,900
17ม.ค.62 22ม.ค.62 44,999 44,999 44,999 12,900
18ม.ค.62 23ม.ค.62 44,999 44,999 44,999 12,900
19ม.ค.62 24ม.ค.62 43,999 43,999 43,999 12,900
24ม.ค.62 29ม.ค.62 44,999 44,999 44,999 12,900
25ม.ค.62 30ม.ค.62 44,999 44,999 44,999 12,900
26ม.ค.62 31ม.ค.62 43,999 43,999 43,999 12,900
31ม.ค.62 05ก.พ.62 44,999 44,999 44,999 12,900
14ก.พ.62 19ก.พ.62 44,999 44,999 44,999 12,900
15ก.พ.62 20ก.พ.62 44,999 44,999 44,999 12,900
16ก.พ.62 21ก.พ.62 43,999 43,999 43,999 12,900
21ก.พ.62 26ก.พ.62 44,999 44,999 44,999 12,900
22ก.พ.62 27ก.พ.62 44,999 44,999 44,999 12,900
23ก.พ.62 28ก.พ.62 43,999 43,999 43,999 12,900
28ก.พ.62 05มี.ค.62 44,999 44,999 44,999 12,900
01มี.ค.62 06มี.ค.62 44,999 44,999 44,999 12,900
02มี.ค.62 07มี.ค.62 43,999 43,999 43,999 12,900
06มี.ค.62 11มี.ค.62 44,999 44,999 44,999 12,900
08มี.ค.62 13มี.ค.62 44,999 44,999 44,999 12,900
09มี.ค.62 14มี.ค.62 43,999 43,999 43,999 12,900
14มี.ค.62 19มี.ค.62 44,999 44,999 44,999 12,900
15มี.ค.62 20มี.ค.62 44,999 44,999 44,999 12,900
16มี.ค.62 21มี.ค.62 43,999 43,999 43,999 12,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้