GTM-33 JJP45 FUJI IBARAKI NIKKO OSAKA 6D4N OCT-NOV18 BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อิบารากิ นิกโก ฟูจิ นาโกย่า เกียวโต 6วัน4คืน
เดินทาง ต.ค.- พ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 42,999.- 
โดยสายการบินไทย (TG)


เริ่มต้น 42,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อิบารากิ นิกโก ฟูจิ นาโกย่า เกียวโต 6วัน4คืน เดินทาง ต.ค.- พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 42,999.- โดยสายการบินไทย (TG)
วันแรก กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินนาริตะ-อิบารากิ-อุชิกุ ไดบุสึ-ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค-นิกโก้
วันที่สาม นิกโก-ศาลเจ้าโทโชกุ-น้ำตกเคะงอน-ทะเลสาบชูเซนจิ-มิตซุย เอ้าท์เลตบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซน
วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา-ทะเลสาบ ฮามานะ-นาโกย่า-ข้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่ห้า นาโกย่า – เกียวโต-คินคะคุจิ - ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี เอ๊กซ์โปซิตี้
วันที่หก ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) –ช้อปปิ้งชินไซบาชิ- สนามบินคันไซ โอซาก้า-สนามบินสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10ต.ค.61 15ต.ค.61 49,999 49,999 49,999 10,900
12ต.ค.61 17ต.ค.61 49,999 49,999 49,999 10,900
17ต.ค.61 22ต.ค.61 47,999 47,999 47,999 10,900
24ต.ค.61 29ต.ค.61 47,999 47,999 47,999 10,900
31ต.ค.61 05พ.ย.61 47,999 47,999 47,999 10,900
07พ.ย.61 12พ.ย.61 47,999 47,999 47,999 10,900
14พ.ย.61 19พ.ย.61 47,999 47,999 47,999 10,900
17พ.ย.61 22พ.ย.61 42,999 42,999 42,999 10,900
28พ.ย.61 03ธ.ค.61 47,999 47,999 47,999 10,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้