GTM-05 GO1PEK-TG002 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6วัน5คืน AUG-NOV18 BY TG
ทัวร์จีน GO1PEK-TG002 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6วัน5คืน 
เดินทาง สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเพียง 20,900 บาท     


เริ่มต้น 22,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน GO1PEK-TG002 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6วัน5คืน เดินทาง สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561 โดยสายการบิน การบินไทย (TG) ราคาเพียง 20,900 บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง – ถนนหวังฝูจิ่ง
วันที่ 2 ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง
วันที่ 3 ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ผลิตภัณฑ์ไข่มุก – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – พระราชวังฤดูร้อน
วันที่ 4 ศูนย์ผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์ใบชา
วันที่ 5 เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ศูนย์แพทย์แผนจีน บัวหิมะ นวดเท้า – ถนนนานกิง
วันที่ 6 เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
003 30ก.ย.61 24,900 27,900 27,900 6,000
22ส.ค.61 27ส.ค.61 22,900 25,900 25,900 6,000
23ส.ค.61 28ส.ค.61 22,900 25,900 25,900 6,000
24ส.ค.61 29ส.ค.61 23,900 27,900 27,900 6,000
31ส.ค.61 05ก.ย.61 24,900 27,900 27,900 6,000
04ก.ย.61 09ก.ย.61 24,900 27,900 27,900 6,000
05ก.ย.61 10ก.ย.61 23,900 26,900 26,900 6,000
06ก.ย.61 11ก.ย.61 23,900 26,900 26,900 6,000
07ก.ย.61 12ก.ย.61 24,900 27,900 27,900 6,000
08ก.ย.61 13ก.ย.61 23,900 26,900 26,900 6,000
11ก.ย.61 16ก.ย.61 22,900 25,900 25,900 6,000
12ก.ย.61 17ก.ย.61 23,900 26,900 26,900 6,000
13ก.ย.61 18ก.ย.61 23,900 26,900 26,900 6,000
14ก.ย.61 19ก.ย.61 23,900 26,900 26,900 6,000
15ก.ย.61 20ก.ย.61 24,900 27,900 27,900 6,000
18ก.ย.61 23ก.ย.61 24,900 27,900 27,900 6,000
19ก.ย.61 24ก.ย.61 24,900 27,900 27,900 6,000
20ก.ย.61 25ก.ย.61 23,900 26,900 26,900 6,000
21ก.ย.61 26ก.ย.61 23,900 26,900 26,900 6,000
22ก.ย.61 27ก.ย.61 24,900 27,900 27,900 6,000
25ก.ย.61 30ก.ย.61 24,900 27,900 27,900 6,000
17ต.ค.61 22ต.ค.61 23,900 26,900 26,900 6,000
18ต.ค.61 23ต.ค.61 25,900 28,900 28,900 6,000
19ต.ค.61 24ต.ค.61 25,900 28,900 28,900 6,000
20ต.ค.61 25ต.ค.61 24,900 27,900 27,900 6,000
23ต.ค.61 28ต.ค.61 24,900 27,900 27,900 6,000
24ต.ค.61 29ต.ค.61 24,900 27,900 27,900 6,000
25ต.ค.61 30ต.ค.61 24,900 27,900 27,900 6,000
26ต.ค.61 31ต.ค.61 24,900 27,900 27,900 6,000
27ต.ค.61 01พ.ย.61 24,900 27,900 27,900 6,000
30ต.ค.61 04พ.ย.61 24,900 27,900 27,900 6,000
06พ.ย.61 11พ.ย.61 24,900 27,900 27,900 6,000
07พ.ย.61 11พ.ย.61 24,900 27,900 27,900 6,000
08พ.ย.61 13พ.ย.61 24,900 27,900 27,900 6,000
09พ.ย.61 14พ.ย.61 24,900 27,900 27,900 6,000
10พ.ย.61 15พ.ย.61 24,900 27,900 27,900 6,000
13พ.ย.61 18พ.ย.61 24,900 27,900 27,900 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้