GTM-33 JJP46 TOKYO OSAKA 6D4N OCT-NOV18 BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ฟูจิ อาซากุสะ คินคะคุจิ ช้อปปิ้งซาคาเอะ 6วัน4คืน
เดินทาง ต.ค.- พ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 39,888.- 
โดยสายการบินไทย (TG)


เริ่มต้น 39,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ฟูจิ อาซากุสะ คินคะคุจิ ช้อปปิ้งซาคาเอะ 6วัน4คืน เดินทาง ต.ค.- พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 39,888.- โดยสายการบินไทย (TG)
วันแรก กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ตลาดอะเมโยโกะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้ง สุดเพลินอะเมโยโกะ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-ศูนย์วัฒนธรรมชงชา-ทะเลสาบฮามานะ นาโกย่า-ข้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่สี่ นาโกย่า-เกียวโต-คินคะคุจิ-ฟุชิมิอินาริ-โอซาก้า-ดิวตี้ฟรี-เอ๊กซ์โปซิตี้
วันที่ห้า อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
วันที่หก ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ โอซาก้า-สนามบินสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11ต.ค.61 16ต.ค.61 45,999 45,999 45,999 10,900
13ต.ค.61 18ต.ค.61 45,999 45,999 45,999 10,900
19ต.ค.61 24ต.ค.61 45,999 45,999 45,999 10,900
26ต.ค.61 31ต.ค.61 43,999 43,999 43,999 10,900
02พ.ย.61 07พ.ย.61 39,888 39,888 39,888 10,900
09พ.ย.61 14พ.ย.61 42,999 42,999 42,999 10,900
15พ.ย.61 20พ.ย.61 42,999 42,999 42,999 10,900
22พ.ย.61 27พ.ย.61 42,999 42,999 42,999 10,900
30พ.ย.61 05ธ.ค.61 42,999 42,999 42,999 10,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้