GTM-13 GRAND KAZAKHSTAN แกรนด์ คาซัคสถาน 5D3N AUG-OCT 18 KC
ทัวร์คาซัคสถาน GRAND KAZAKHSTAN แกรนด์ คาซัคสถาน 5D3N AUG-OCT 18 KC
เดินทาง ส.ค.- ต.ค. 61
เริ่มต้น 49,000.-
บินด้วยสายการบิน Air Astana


เริ่มต้น 49,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี
วันที่ 2 อัลมาตี - คัปชาไค
วันที่ 3 ทะเลสาบอีซิค - ชารีน เคนย่อน - อัลมาตี
วันที่ 4 ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี - ตลาดกรีนมาร์เก็ต - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เหยี่ยว - ค๊อกโตเบ
วันที่ 5 อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12ส.ค.61 16ส.ค.61 49,000 49,000 49,000 2,800
21ต.ค.61 25ต.ค.61 49,000 49,000 49,000 2,800
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้