GTM-05 GO1CTU-TG004 เฉิงตู ซงผิงโกว หวงหลง 6วัน5คืน JUL18 BY TG
ทัวร์จีน GO1CTU-TG004 เฉิงตู ซงผิงโกว หวงหลง 6วัน5คืน 
เดินทาง กรกฎาคม 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเพียง 25,900 บาท    


เริ่มต้น 25,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน GO1CTU-TG004 เฉิงตู ซงผิงโกว หวงหลง 6วัน5คืน เดินทาง กรกฎาคม 2561 โดยสายการบิน การบินไทย (TG) ราคาเพียง 25,900 บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู-เม่าเสี้ยน
วันที่ 2 เม่าเสี้ยน-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน- อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เมืองชวนจู่
วันที่ 3 ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่)-เม่าเสี้ยน
วันที่ 4 เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ซอยกว้างซอยแคบ-วัดมัญชุศรี-ร้านยางพารา
วันที่ 5 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-ถนนซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่ 6 ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
26ก.ค.61 31ก.ค.61 25,900 25,900 24,900 4,000
27ก.ค.61 01ส.ค.61 25,900 25,900 24,900 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้