GTM-02 EASY WORLD HERITAGE EAST EUROPE 7D4N AUG-OCT 18 BY QR
ทัวร์ยุโรป เช็ก ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน
เดินทาง 13-19 ส.ค.61
เดินทาง 24-30 ก.ย.61
เดินทาง 22-28 ต.ค.61
ราคาเริ่มต้น 40,990.- 
โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์


เริ่มต้น 40,990


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ยุโรป เช็ก ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน เดินทาง 13-19 ส.ค.61 / 24-30 ก.ย.61 / 22-28 ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 40,990.- โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – กรุงโดฮา
วันที่ 2 กรุงโดฮา – ปราก – คุทนา โฮรา – ชมเมือง – วิหารเซนต์บาร์บารา – ปราก – สะพานชาลส์ – จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์
วันที่ 3 กรุงปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ชมเมือง – เชสกี้ บูดาโจวิค
วันที่ 4 เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – ชมเมือง – เวียนนา
วันที่ 5 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน – Parndorf Designer Outlet – บูดาเปสต์
วันที่ 6 บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมชาวประมง – โบสถ์เเมตเทียส – จัตุรัสวีรบุรุษ – ท่าอากาศยานบูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์ – กรุงโดฮา
วันที่ 7 กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13ส.ค.61 19ส.ค.61 43,990 43,990 43,990 8,500 ปิดกรุ๊ป
24ก.ย.61 30ก.ย.61 40,990 40,990 40,990 8,500
22ต.ค.61 28ต.ค.61 41,990 41,990 41,990 8,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้