GTM-05 GO1CTU-CA002 เฉิงตู หวงหลง ซงผิงโกว 6วัน5คืน AUG18 BY CA
ทัวร์จีน GO1CTU-CA002 เฉิงตู หวงหลง ซงผิงโกว 6วัน5คืน AUG18 BY CA
เดินทาง สิงหาคม 2561
โดยสายการบิน Air China (CA)
ราคาเพียง 21,900 บาท   


เริ่มต้น 21,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน GO1CTU-CA002 เฉิงตู หวงหลง ซงผิงโกว 6วัน5คืน AUG18 BY CA เดินทาง สิงหาคม 2561 โดยสายการบิน Air China (CA) ราคาเพียง 21,900 บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู
วันที่ 2 เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถอุทยาน)
วันที่ 3 อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เมืองชวนจู่
วันที่ 4 เมืองชวนจู่-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉิงตู-ร้านหยก
วันที่ 5 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านผ้าไหม-ร้านยางพารา-ถนนคนเดินซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่ 6 ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03ส.ค.61 08ส.ค.61 21,900 21,900 21,900 4,000
10ส.ค.61 15ส.ค.61 21,900 21,900 21,900 4,000
31ส.ค.61 05ก.ย.61 21,900 21,900 21,900 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้