GTM-01 NRT33 TOKYO STRONG WONDER 6D3N JUL18 By XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ไหว้พระขอพร ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งจัดเต็ม
เดินทาง กรกฏาคม - กันยายน 2561
เริ่มต้น 18,999.-
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 18,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี – เมืองโบราณคาวาโกเอะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค – ขอพรเสริมความร่ำรวย ณ ศาลเจ้าอารายา ยามะ
วันที่สี่ โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า วัดนาริตะ - ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ – อิออน - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
วันที่หก กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
17ก.ค.61 22ก.ค.61 18,999 18,999 18,999 8,000
18ก.ค.61 23ก.ค.61 18,999 18,999 18,999 8,000
19ก.ค.61 24ก.ค.61 18,999 18,999 18,999 8,000
20ก.ค.61 25ก.ค.61 18,999 18,999 18,999 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้