PACKAGE HONGKONGเริ่มต้น 0


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
วันที่ 2 ศาลเจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ Kwun Yum Temple - อ่าวรีพัลส์เบย์ - โรงงาน Jewelry - วัดกังหัน หรือ วัดแชกงหมิว - ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน
วันที่ 3 เดินทางกลับกรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้