GTM-16 BT-TPE05 มหัศจรรย์ ไทเป เกาสง 6 วัน 4 คืน
GTM-16 BT-TPE05 มหัศจรรย์ ไทเป เกาสง  6 วัน 4 คืน (CI)
เดินทาง 07 - 12 สิงหาคม 2561 , 25 - 30 กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 24,900.-บาท
โดยสายการบิน  CHINA AIRLINES (CI)


เริ่มต้น 24,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – รถไฟความเร็วสูง – เกาสง – ตลาดกลางคืนเลี่ยวเหอ
วันแรก กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – รถไฟความเร็วสูง – เกาสง – ตลาดกลางคืนเลี่ยวเหอ
วันที่สาม วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – ตลาดกลางคืนซีเหมินติง
วันที่สี่ ร้านขนมพายสัปปะรด – ร้านสร้อยคอสุขภาพเจอร์มาเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – คอสเมติค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – โรงแรมน้ำแร่
วันที่ห้า อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน– สนามบินเถาหยวน
วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07ส.ค.61 12ส.ค.61 24,900 24,900 23,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้