GTM-08 TG47 TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมแดง#6 5D3N OCT- NOV18 By TG
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดัง 5วัน3คืน
เดินทาง ต.ค.-พ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 36,888.- 
โดยสายการบินไทย


เริ่มต้น 36,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดัง 5วัน3คืน เดินทาง ต.ค.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 36,888.- โดยสายการบินไทย
วันแรก กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - – สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ - ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ข้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่สี่ นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า – เอ๊กซ์โปซิตี้ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ต.ค.61 05ต.ค.61 39,888 39,888 39,888 8,900
02ต.ค.61 06ต.ค.61 39,888 39,888 39,888 8,900
03ต.ค.61 07ต.ค.61 39,888 39,888 39,888 8,900
04ต.ค.61 08ต.ค.61 39,888 39,888 39,888 8,900
06ต.ค.61 10ต.ค.61 39,888 39,888 39,888 8,900
07ต.ค.61 11ต.ค.61 39,888 39,888 39,888 8,900
08ต.ค.61 12ต.ค.61 39,888 39,888 39,888 8,900
10ต.ค.61 14ต.ค.61 39,888 39,888 39,888 8,900
11ต.ค.61 15ต.ค.61 39,888 39,888 39,888 8,900
12ต.ค.61 16ต.ค.61 38,888 38,888 38,888 8,900
13ต.ค.61 17ต.ค.61 38,888 38,888 38,888 8,900
14ต.ค.61 18ต.ค.61 38,888 38,888 38,888 8,900
15ต.ค.61 19ต.ค.61 38,888 38,888 38,888 8,900
16ต.ค.61 20ต.ค.61 38,888 38,888 38,888 8,900
17ต.ค.61 21ต.ค.61 38,888 38,888 38,888 8,900
18ต.ค.61 22ต.ค.61 38,888 38,888 38,888 8,900
20ต.ค.61 24ต.ค.61 38,888 38,888 38,888 8,900
22ต.ค.61 26ต.ค.61 38,888 38,888 38,888 8,900
23ต.ค.61 27ต.ค.61 38,888 38,888 38,888 8,900
24ต.ค.61 28ต.ค.61 38,888 38,888 38,888 8,900
25ต.ค.61 29ต.ค.61 38,888 38,888 38,888 8,900
26ต.ค.61 30ต.ค.61 38,888 38,888 38,888 8,900
27ต.ค.61 31ต.ค.61 38,888 38,888 38,888 8,900
01พ.ย.61 05พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
02พ.ย.61 06พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
03พ.ย.61 07พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
04พ.ย.61 08พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
05พ.ย.61 09พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
06พ.ย.61 10พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
07พ.ย.61 11พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
08พ.ย.61 12พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
09พ.ย.61 13พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
10พ.ย.61 14พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
11พ.ย.61 15พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
12พ.ย.61 16พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
13พ.ย.61 17พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
14พ.ย.61 18พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
15พ.ย.61 19พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
16พ.ย.61 20พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
17พ.ย.61 21พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
19พ.ย.61 23พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
20พ.ย.61 24พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
22พ.ย.61 26พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
23พ.ย.61 27พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
24พ.ย.61 28พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
25พ.ย.61 29พ.ย.61 36,888 36,888 36,888 8,900
26พ.ย.61 30พ.ย.61 38,888 38,888 38,888 8,900
27พ.ย.61 01ธ.ค.61 38,888 38,888 38,888 8,900
28พ.ย.61 02ธ.ค.61 38,888 38,888 38,888 8,900
29พ.ย.61 03ธ.ค.61 38,888 38,888 38,888 8,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้