GTM-16 BT-MMR041 มหัศจรรย์ หม่าเมืองแปร 3วัน2คืน บินDD_JUN-SEP18
GTM-16 BT-MMR041 มหัศจรรย์ หม่าเมืองแปร 3วัน2คืน บินDD_JUN-SEP18
เดินทาง มิ.ย. - ก.ย.61 
ราคาเริ่มต้น 10,900.- 
โดยสายการบิน Nok Air (DD)


เริ่มต้น 10,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เมืองแปร-พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร-เจดีย์เบเบพญา-เจดีย์บอว์บอว์จีพญา-เลเมียตหน่า-พญาจีเจดีย์ชเวซันดอร์
วันที่สอง ตลาดเช้าเมืองแปร–เมืองถ่นโบ่–เขาอะเกาก์เตาง์–แปร–หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสวมแว่น)–ย่างกุ้ง
วันที่สาม ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-ตลาดสก๊อต กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23มิ.ย.61 25มิ.ย.61 10,900 10,500 9,900 2,500
29มิ.ย.61 01ก.ค.61 10,900 10,500 9,900 2,500
30มิ.ย.61 02ก.ค.61 10,900 10,500 9,900 2,500
13ก.ค.61 15ก.ค.61 10,900 10,500 9,900 2,500
14ก.ค.61 16ก.ค.61 10,900 10,500 9,900 2,500
20ก.ค.61 22ก.ค.61 10,900 10,500 9,900 2,500
21ก.ค.61 23ก.ค.61 10,900 10,500 9,900 2,500
27ก.ค.61 29ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 2,500
28ก.ค.61 30ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 2,500
03ส.ค.61 05ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 2,500
04ส.ค.61 06ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 2,500
10ส.ค.61 12ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 2,500
11ส.ค.61 13ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 2,500
17ส.ค.61 19ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 2,500
18ส.ค.61 20ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 2,500
24ส.ค.61 26ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 2,500
25ส.ค.61 27ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 2,500
31ส.ค.61 02ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 2,500
01ก.ย.61 03ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 2,500
07ก.ย.61 09ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 2,500
08ก.ย.61 10ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 2,500
14ก.ย.61 16ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 2,500
15ก.ย.61 17ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 2,500
21ก.ย.61 23ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 2,500
22ก.ย.61 24ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 2,500
28ก.ย.61 30ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 2,500
29ก.ย.61 01ต.ค.61 10,900 10,500 9,900 2,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้