GTM-05 DME-TG008 RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5D3N AUG-DEC 18 BY TG
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน3คืน
เดินทาง ส.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 42,900- 
โดยสายการบินไทย (TG)


เริ่มต้น 42,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน3คืน เดินทาง ส.ค.- ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 42,900- โดยสายการบินไทย (TG)
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
วันที่ 2: มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – วิหาร เซนท์ซาเวียร์ – ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์
วันที่ 3: พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล – ละครสัตว์
วันที่ 4: สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – สนามบินมอสโคว์
วันที่ 5 : กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
08ส.ค.61 12ส.ค.61 42,900 42,900 42,900 3,500
22ส.ค.61 26ส.ค.61 42,900 42,900 42,900 3,500
05ก.ย.61 09ก.ย.61 42,900 42,900 42,900 3,500
19ก.ย.61 23ก.ย.61 42,900 42,900 42,900 3,500
26ก.ย.61 30ก.ย.61 42,900 42,900 42,900 3,500
12ต.ค.61 16ต.ค.61 42,900 42,900 42,900 3,500
17ต.ค.61 21ต.ค.61 42,900 42,900 42,900 3,500
19ต.ค.61 23ต.ค.61 42,900 42,900 42,900 3,500
07พ.ย.61 11พ.ย.61 42,900 42,900 42,900 3,500
21พ.ย.61 25พ.ย.61 42,900 42,900 42,900 3,500
05ธ.ค.61 09ธ.ค.61 42,900 42,900 42,900 3,500
10ธ.ค.61 14ธ.ค.61 42,900 42,900 42,900 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้