GTM-08 E301 HIROSHIMA SHIMANE ซุปตาร์ นำเทรนด์ 6D4N 10-14 AUG18 By E3
ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองฮิโรชิม่า โอโมริ ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ 6วัน4คืน
เดินทาง 10-15 สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 25,888.- 
โดยสายการบิน นิวเจนแอร์เวย์


เริ่มต้น 25,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองฮิโรชิม่า โอโมริ ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ 6วัน4คืน เดินทาง 10-15 สิงหาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 25,888.- โดยสายการบิน นิวเจนแอร์เวย์
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันสอง สนามบินฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น –ศูนย์มรดกโลกอิวามิกินซัง–เมืองเก่าโอโมริ –ศาลเจ้าอิซูโม่ไทฉะ–สถานีไทชะเก่า - ปราสาทมัตสึเอะ
วันที่สาม ตลาดปลานาคาอุระ–พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – เนินทรายทตโทริ–พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - อิออนมอลล์
วันที่สี่ สวนสันติภาพฮิโรชิม่า - โดมปรมาณู –สวนชูเคเอน – ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ - ช้อปปิ้งเมืองฮิโรชิม่า
วันที่ห้า อิสระเที่ยวเมืองฮิโรชิม่าและเมืองใกล้เคียงตามอัธยาศัย หรือ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน
วันที่หก สนามบินฮิโรชิม่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10ส.ค.61 15ส.ค.61 25,888 25,888 25,888 8,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้