GTM-05 DME-EK002 SPACE ,DELICIOUS VODKA AND CAVIAR RUSSIA [MOSCOW ZAGORSK] 6D3N SEP-OCT 18 BY EK
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อวกาศ ชิมคาร์เวียร์ 6วัน3คืน
เดินทาง ก.ย.- ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 38,900.- 
โดยสายการบิน เอมิเรสต์ 


เริ่มต้น 38,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อวกาศ ชิมคาร์เวียร์ 6วัน3คืน เดินทาง ก.ย.- ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 38,900.- โดยสายการบิน เอมิเรสต์
วันที่ 1: กรุงเทพฯ
วันที่ 2: กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต
วันที่ 3: มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET
วันที่ 4: สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – ละครสัตว์
วันที่ 5: พิพิธภัณฑ์อวกาศ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ล่องเรือ – OUTLET – สนามบินมอสโคว์
วันที่ 6: ดูไบ – กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05ก.ย.61 10ก.ย.61 38,900 38,900 38,900 3,900
19ก.ย.61 24ก.ย.61 38,900 38,900 38,900 3,900
11ต.ค.61 16ต.ค.61 38,900 38,900 38,900 3,900
19ต.ค.61 24ต.ค.61 38,900 38,900 38,900 3,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้