GTM-16 BT-TPE04 HELLO บินสบายไป ไทเป 6วัน4คืน JUN-OCT18
GTM-16 BT-TPE04 HELLO บินสบายไป ไทเป 6วัน4คืน JUN-OCT18
เดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 
ราคาเริ่มต้น 17,900.- 
โดยสายการบิน THAI LION AIR 


เริ่มต้น 17,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) –หนานโถว- วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เจียอี้
วันที่สาม เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว –ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
วันที่ห้า ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง– พิพิธภัณฑ์กู้กง– ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101– ศูนย์เครื่องสำองค์ -อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค–ชอปปิ้งซีเหมินติง
วันที่หก ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06มิ.ย.61 11มิ.ย.61 17,900 17,900 16,900 4,900
13มิ.ย.61 18มิ.ย.61 18,900 18,900 17,900 4,900
27มิ.ย.61 02ก.ค.61 17,900 17,900 16,900 4,900
04ก.ค.61 09ก.ค.61 17,900 17,900 16,900 4,900
18ก.ค.61 23ก.ค.61 17,900 17,900 16,900 4,900
25ก.ค.61 30ก.ค.61 19,900 19,900 18,900 4,900
01ส.ค.61 06ส.ค.61 17,900 17,900 16,900 4,900
08ส.ค.61 13ส.ค.61 18,900 18,900 17,900 4,900
22ส.ค.61 27ส.ค.61 17,900 17,900 16,900 4,900
29ส.ค.61 03ก.ย.61 17,900 17,900 16,900 4,900
05ก.ย.61 10ก.ย.61 17,900 17,900 16,900 4,900
19ก.ย.61 24ก.ย.61 18,900 18,900 17,900 4,900
26ก.ย.61 01ต.ค.61 17,900 17,900 16,900 4,900
03ต.ค.61 08ต.ค.61 17,900 17,900 16,900 4,900
10ต.ค.61 15ต.ค.61 18,900 18,900 17,900 4,900
17ต.ค.61 22ต.ค.61 18,900 18,900 17,900 4,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้