GTM-05 DME-EK010 RUSSIA in Train (รถไฟด่วน) 8D5N OCT18 BY EK
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน
เดินทางเดือนตุลาคม 61
ราคาเริ่มต้น 55,900.- 
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)


เริ่มต้น 55,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน เดินทางเดือนตุลาคม 61 ราคาเริ่มต้น 55,900.- โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
วันที่ 1: กรุงเทพฯ
วันที่ 2: กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์
วันที่ 3: มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์
วันที่ 4: พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล
วันที่ 5: นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
วันที่ 6: ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – รับประทานอาหารค่ำ ณ พระราชวังนิโคลัส


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
17ต.ค.61 24ต.ค.61 57,900 57,900 57,900 6,500
22ต.ค.61 29ต.ค.61 57,900 57,900 57,900 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้