GTM-05 SVO-AY001 RUSSIA in Train 7D5N SEP-NOV18 BY AY
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังเครมลิน โบสถ์เซนต์บาซิล  7วัน5คืน
เดินทาง ก.ย.-พ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 56,900.- 
โดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY)


เริ่มต้น 56,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังเครมลิน โบสถ์เซนต์บาซิล 7วัน5คืน เดินทาง ก.ย.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 56,900.- โดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY)
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – มอสโคว์
วันที่ 2: พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล – ละครสัตว์
วันที่ 3: สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสควา – เดินทางนครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก ด้วยรถไฟตู้นอนสู่แบบเฟิร์สคลาส
วันที่ 4: เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า – โบสถ์หยดเลือด
วันที่ 5: พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
วันที่ 6: พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบิน - เฮลซิงกิ
วันที่ 7 : กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14ก.ย.61 20ก.ย.61 56,900 56,900 56,900 10,500
23ต.ค.61 29ต.ค.61 56,900 56,900 56,900 10,500
02พ.ย.61 08พ.ย.61 56,900 56,900 56,900 10,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **




โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้