GTM-05 GO1CTU-TG002 ครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว 8วัน7คืน OCT-NOV18 BY TG
ทัวร์จีน GO1CTU-TG002 ครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว 8วัน7คืน 
เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท  


เริ่มต้น 32,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน GO1CTU-TG002 ครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว 8วัน7คืน เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 โดยสายการบิน การบินไทย (TG) ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู-เม่าเสี้ยน
วันที่ 2 อุทยานซงผิงโกว(รวมรถุทยาน)-เมืองชวนจื่อ
วันที่ 3 อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เม่าเสี้ยน
วันที่ 4 เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-ง้อไบ๊
วันที่ 5 ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้า)-วัดเป้ากว่อ
วันที่ 6 ง้อไบ๊-เฉิงตู-ร้านผ้าไหม-เมืองโบราณหวงซี-ร้านยางพารา-ซอยกว้างซอยแคบ
วันที่ 7 ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหยก-ถนนคนเดินซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่ 8 ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27ต.ค.61 03พ.ย.61 39,900 39,900 38,900 6,500
02พ.ย.61 09พ.ย.61 32,900 32,900 31,900 6,500
04พ.ย.61 11พ.ย.61 32,900 32,900 31,900 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้