GTM-27 Osaka-Tokyo1 5D3N 13-17 OCT18 by XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ชิสึโอกะ ยามานาชิ โตเกียว  5วัน3คืน
เดินทาง 13-17 ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 34,900.- 
โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเอ็กซ์  


เริ่มต้น 34,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ชิสึโอกะ ยามานาชิ โตเกียว 5วัน3คืน เดินทาง 13-17 ตุลาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 34,900.- โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเอ็กซ์
วันแรก สนามบินดอนเมือง >> โอซาก้า
วันที่สอง โอซาก้า >> เกียวโต >> วัดคิโยมิสึ >> ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ >> นาโกย่า >> ช้อปปิ้งอิออน มอลล์
วันที่สาม นาโกย่า >> ทะเลสาบฮามานะ >> ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเก็น >> ภูเขาไฟฟูจิ >> ทะเลสาบยามานากะ
วันที่สี่ ทะเลสาบยามานากะ >> โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >> ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ >> สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13ต.ค.61 17ต.ค.61 34,900 34,900 34,900 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้