GTM-09 SHWECGO5 ทัวร์เจิ้งโจว...แกงป่า อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน (WE)
ทัวร์จีน เจิ้งโจว อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง 5วัน4คืน
บินด้วยสายการบินไทยสมายด์
ออกเดินทางเดือน ก.ค.-ธ.ค.61


เริ่มต้น 22,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน เจิ้งโจว อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง 5วัน4คืน บินด้วยสายการบินไทยสมายด์ ออกเดินทางเดือน ก.ค.-ธ.ค.61
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว (WE680 : 15.55-21.05 หรือ 16.00-21.10)
วันที่ 2 : เจิ้งโจว-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟูเติงฟง ลั่วหยาง
วันที่ 3 : ลั่วหยาง-ถ้ำหินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่) ศาลเจ้ากวนอู-เมืองเจียวจ้อ
วันที่ 4 : เมืองเจียวจ้อ-อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน (รวมรถแบตเตอรี่)-ไคเฟิง
วันที่ 5 : ไคเฟิง-ศาลเปาบุ้นจิ้น-สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน เจิ้งโจว-ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว-กรุงเทพฯ (WE681 : 22.15-01.25+1 หรือ 22.35-01.45+1)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
26ก.ค.61 30ก.ค.61 23,999 23,999 23,999 4,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,900 บาท
10ส.ค.61 14ส.ค.61 23,999 23,999 23,999 4,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,900 บาท
21ก.ย.61 25ก.ย.61 23,999 23,999 23,999 4,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,900 บาท
19ต.ค.61 23ต.ค.61 24,999 24,999 24,999 4,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,900 บาท
21พ.ย.61 25พ.ย.61 22,999 22,999 22,999 4,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,900 บาท
05ธ.ค.61 09ธ.ค.61 22,999 22,999 22,999 4,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,900 บาท
28ธ.ค.61 01ม.ค.62 28,999 28,999 28,999 4,000 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,900 บาท
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้