GTM-05 GO1RGN-FD001 ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3วัน2คืน พัก4ดาว บินFD
GTM-05 GO1RGN-FD001 
ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3วัน2คืน
พัก4ดาว บินFD
เดินทาง 27-29 ก.ค.61 , 11-13 ส.ค.61 
ราคาเริ่มต้น 13,900.- 
โดยสายการบิน AirAsia


เริ่มต้น 13,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2: พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3: ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต –กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27ก.ค.61 29ก.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,500
11ส.ค.61 13ส.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้