GTM-32 NRT44 XW TOKYO FUJI โปรกระแทกใจ 5D3N 13,998(JUL) V1
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อาซากุสะ ฟูจิ โอไดบะ นาริตะ 5วัน3คืน
เดินทาง 14-18 / 15-19 / 18-22 / 19-23 ก.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 13,998.- 
โดยสายการบิน Nok Scoot


เริ่มต้น 13,998


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อาซากุสะ ฟูจิ โอไดบะ นาริตะ 5วัน3คืน เดินทาง 14-18 / 15-19 / 18-22 / 19-23 ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 13,998.- โดยสายการบิน Nok Scoot
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)
วันที่ 2 โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ –โอชิโนะ ฮัคไค - ฟูจิออนเซ็น (อาบน้ำแร่)(-/-/D)
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิ – ชงชาแบบญี่ปุ่น –โอไดบะ – นาริตะ(B/L/-)
วันที่ 4 อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (B/-/-)
วันที่ 5 วัดนาริตะ- สนามบินนาริตะ–กรุงเทพ (ดอนเมือง)(B/-/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14ก.ค.61 18ก.ค.61 13,998 13,998 13,998 5,000
15ก.ค.61 19ก.ค.61 13,998 13,998 13,998 5,000
18ก.ค.61 22ก.ค.61 15,998 15,998 15,998 5,000
19ก.ค.61 23ก.ค.61 14,998 14,998 14,998 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้