GTM-32 KIX22 รักใสๆ ใบไม้หลากสี JAPAN OSAKA 5D3N NOV18 By XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ทาคายาม่า ปราสาทโอซาก้า 5วัน3คืน
เดินทาง ต.ค.-พ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 24,888.- 
โดยสายการบิน AIR ASIA X 


เริ่มต้น 24,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ทาคายาม่า ปราสาทโอซาก้า 5วัน3คืน เดินทาง ต.ค.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 24,888.- โดยสายการบิน AIR ASIA X
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซาก้า (-/-/D)
วันที่ 2 โอซาก้า – เกียวโต – ป่าไผ่อราชิยาม่า - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า - อิออน จัสโก้ (B/L/-)
วันที่ 3 นาโกย่า – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ (B/L/-)
วันที่ 4 ปราสาทโอซาก้า – ดิ้วตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ (B/-/-)
วันที่ 5 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27ต.ค.61 31ต.ค.61 28,888 28,888 28,888 7,000
03พ.ย.61 07พ.ย.61 28,888 28,888 28,888 7,000
06พ.ย.61 10พ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,000
08พ.ย.61 12พ.ย.61 27,888 27,888 27,888 7,000
09พ.ย.61 13พ.ย.61 28,888 28,888 28,888 7,000
10พ.ย.61 14พ.ย.61 28,888 28,888 28,888 7,000
15พ.ย.61 19พ.ย.61 28,888 28,888 28,888 7,000
22พ.ย.61 26พ.ย.61 27,888 27,888 27,888 7,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้