GTM-14 Unseen Georgia Kazakhstan 8D6N SEP-OCT18 BY KC
ทัวร์ยุโรป จอร์เจีย คาซัคสถาน ป้อมอันนานูรี ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี 8วัน6คืน
เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 59,900.- 
โดยสายการบิน AIR ASTANA 


เริ่มต้น 59,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ยุโรป จอร์เจีย คาซัคสถาน ป้อมอันนานูรี ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี 8วัน6คืน เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 59,900.- โดยสายการบิน AIR ASTANA
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - ทบิลิชิ
วันที่ 2 ทิบิลิซี - ภูมิภาคผลิตไวน์คาเคชติ - สินานดาริ - โบดเบ - สิกนากิ
วันที่ 3 ทิบิลิซี - อนานูรี - สเตปันสมินดา (เมืองคัสเบกิ Kazbgi)
วันที่ 4 คัสเบกิ - มิสเคด้า - ทิบิลิซี - อัลมาตี
วันที่ 5 อัลมาตี
วันที่ 6 ทะเลสาบอีซิค - ชารีน เคนย่อน - อัลมาตี
วันที่ 7 อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
30ก.ย.61 07ต.ค.61 59,900 59,900 59,900 6,500
28ต.ค.61 04พ.ย.61 59,900 59,900 59,900 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้