GTM-01 TPE42 T-DED เก๋กู๊ด!! TAIWAN 5D4N 5วัน4คืน บินTG OCT-DEC 18
GTM-01 TPE42 T-DED เก๋กู๊ด!! TAIWAN 5D4N 5วัน4คืน บินTG OCT-DEC 18
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
ราคาเริ่มต้น 25,999.-
โดยสายการบิน Thai Airways 


เริ่มต้น 25,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
วันที่สอง ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
วันที่สาม ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04ต.ค.61 08ต.ค.61 27,999 27,999 27,999 6,500
06ต.ค.61 10ต.ค.61 27,999 27,999 27,999 6,500
11ต.ค.61 15ต.ค.61 30,999 30,999 30,999 7,500
13ต.ค.61 17ต.ค.61 30,999 30,999 30,999 7,500
18ต.ค.61 22ต.ค.61 27,999 27,999 27,999 6,500
19ต.ค.61 23ต.ค.61 30,999 30,999 30,999 7,500
20ต.ค.61 24ต.ค.61 30,999 30,999 30,999 7,500
25ต.ค.61 29ต.ค.61 27,999 27,999 27,999 6,500
27ต.ค.61 31ต.ค.61 27,999 27,999 27,999 6,500
01พ.ย.61 05พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 6,500
03พ.ย.61 07พ.ย.61 25,999 25,999 25,999 6,500
08พ.ย.61 12พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 6,500
10พ.ย.61 14พ.ย.61 25,999 25,999 25,999 6,500
15พ.ย.61 19พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 6,500
17พ.ย.61 21พ.ย.61 25,999 25,999 25,999 6,500
22พ.ย.61 26พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 6,500
24พ.ย.61 28พ.ย.61 25,999 25,999 25,999 6,500
29พ.ย.61 03ธ.ค.61 26,999 26,999 26,999 6,500
01ธ.ค.61 05ธ.ค.61 30,999 30,999 30,999 7,500
06ธ.ค.61 10ธ.ค.61 30,999 30,999 30,999 7,500
08ธ.ค.61 12ธ.ค.61 29,999 29,999 29,999 7,500
13ธ.ค.61 17ธ.ค.61 26,999 26,999 26,999 6,500
15ธ.ค.61 19ธ.ค.61 26,999 26,999 26,999 6,500
20ธ.ค.61 24ธ.ค.61 26,999 26,999 26,999 6,500
22ธ.ค.61 26ธ.ค.61 27,999 27,999 27,999 6,500
27ธ.ค.61 31ธ.ค.61 31,999 31,999 31,999 8,000
29ธ.ค.61 02ม.ค.62 34,999 34,999 34,999 8,000
30ธ.ค.61 03ม.ค.62 33,999 33,999 33,999 8,000
31ธ.ค.61 04ม.ค.62 32,999 32,999 32,999 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้