GTM-01 TPE52 T-DED ดี๊ดี!! TAIWAN 5D3N OCT-DEC 18
GTM - 01 TPE52 T-DED ดี๊ดี!! TAIWAN 5D3N
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
ราคาเริ่มต้น 20,999.-
โดยสายการบิน EVA AIR 


เริ่มต้น 20,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้
วันที่สาม เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง
วันที่สี่ ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – COSMETIC SHOP – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10ต.ค.61 14ต.ค.61 22,999 22,999 22,999 5,500
20ต.ค.61 24ต.ค.61 22,999 22,999 22,999 5,500
16พ.ย.61 20พ.ย.61 20,999 20,999 20,999 5,000
21พ.ย.61 25พ.ย.61 20,999 20,999 20,999 5,000
23พ.ย.61 27พ.ย.61 20,999 20,999 20,999 5,000
28พ.ย.61 02ธ.ค.61 20,999 20,999 20,999 5,000
02ธ.ค.61 06ธ.ค.61 22,999 22,999 22,999 5,500
19ธ.ค.61 23ธ.ค.61 20,999 20,999 20,999 5,000
21ธ.ค.61 25ธ.ค.61 21,999 21,999 21,999 5,000
27ธ.ค.61 31ธ.ค.61 27,999 27,999 27,999 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้