GTM-07 SDT-14 ไทเป-สวนดอกไม้ SWISS GARDEN-ฟาร์มชิงจิ้ง 4วัน3คืน BYCI AUG-OCT18
GTM-07 SDT-14 ไทเป-สวนดอกไม้ SWISS GARDEN-ฟาร์มชิงจิ้ง 4วัน3คืน BYCI  AUG-OCT18
เดินทาง 10-13 สิงหาคม 2561 , 12-15 ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 22,222.-
โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  


เริ่มต้น 22,222


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สอง เมืองไทเป –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น– อุทยานเหยหลิ่ว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – แวะถ่ายรูปตึกไทเป101 (ถ่ายรูปด้านนอกตึก) – ตลาดกลางคืนซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทเป–หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – รีสอร์ท MING JING FARM RESORT – เสริฟอาหารว่าง AFTERNOON TEA – ชมพระอาทิตย์ตกดินบนฟาร์ม - พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรีสอร์ท MING GING FARM
วันที่สี่ เที่ยวชมฟาร์มแกะชิงจิ้ง – เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและความน่ารักของแกะถ่ายรูปกับแกะ – ชมสวนดอกไม้สวิตเซอร์แลนด์ SMALL SWISS GARDEN – เถาหยวน – GLORIA OUTLET – สนามบินเถาหยวน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10ส.ค.61 13ส.ค.61 22,222 22,222 21,222 4,500
12ต.ค.61 15ต.ค.61 22,222 22,222 21,222 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้