GTM-09C CSTPETG01 ไต้หวัน ชานมไข่มุก อาลีซาน ตึกไทเป101 4วัน3คืน BYTG SEP18
GTM-09C CSTPETG01 ไต้หวัน ชานมไข่มุก อาลีซาน ตึกไทเป101 4วัน3คืน BYTG SEP18 
เดินทาง วันที่ 06-09 กันยายน 2561 / วันที่ 27-30 กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 18,899.-
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)


เริ่มต้น 18,899


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่–วัดเหวินหวู่–ชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียอี้
วันที่สอง เจียอี้–อุทยานอาหลีซาน(นั่งรถไฟโบราณ)–ร้านชา–เจียอี้-ร้านเครื่องสำอางค์-ไทจง- เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ- ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)–ศูนย์สร้อยสุขภาพ-DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สี่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ก.ย.61 09ก.ย.61 18,899 18,899 18,899 4,000
27ก.ย.61 30ก.ย.61 18,899 18,899 18,899 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้