GTM-07 SXC-01 ฮานอย ซาปา เที่ยวเวียดนาม 4วัน3คืน BYVJ JUL-OCT18
GTM-07 SXC-01 ฮานอย ซาปา เที่ยวเวียดนาม 4วัน3คืน BYVJ JUL-OCT18
เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 10,888.-
โดยสายการบิน Vietjet Air


เริ่มต้น 10,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย
วันที่สอง ฮานอย –ลาวไก–ถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม จีน - ซาปา –น้ำตกซิลเวอร์ - หุปเขาปากมังกร - LOVE MARKAT
วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27ก.ค.61 30ก.ค.61 13,888 13,888 13,888 3,000
10ส.ค.61 13ส.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000
17ส.ค.61 20ส.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000
24ส.ค.61 27ส.ค.61 10,888 10,888 10,888 3,000
07ก.ย.61 10ก.ย.61 10,888 10,888 10,888 3,000
21ก.ย.61 24ก.ย.61 10,888 10,888 10,888 3,000
28ก.ย.61 01ต.ค.61 10,888 10,888 10,888 3,000
05ต.ค.61 08ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000
12ต.ค.61 15ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000
21ต.ค.61 24ต.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000
26ต.ค.61 29ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้