GTM-07 SXC-05 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน เที่ยวเวียดนาม 4 วัน 3 คืน BYVJ JUL-DEC18
GTM-07 SXC-05 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน เที่ยวเวียดนาม 4 วัน 3 คืน BYVJ JUL-DEC18 
เดินทาง วันที่ กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 12,555.-
โดยสายการบิน VETJET AIR


เริ่มต้น 12,555


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย
วันที่สอง ฮานอย–ซาปา - นั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา – กระเช้าฟานซิปัน - LOVE MARKAT
วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ก.ค.61 09ก.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000
13ก.ค.61 16ก.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000
10ส.ค.61 13ส.ค.61 14,555 14,555 14,555 3,000
17ส.ค.61 20ส.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000
24ส.ค.61 27ส.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000
07ก.ย.61 10ก.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000
21ก.ย.61 24ก.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000
28ก.ย.61 01ต.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000
05ต.ค.61 08ต.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000
12ต.ค.61 15ต.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000
21ต.ค.61 24ต.ค.61 14,555 14,555 14,555 3,000
26ต.ค.61 29ต.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000
02พ.ย.61 05พ.ย.61 13,555 13,555 13,555 3,000
09พ.ย.61 12พ.ย.61 13,555 13,555 13,555 3,000
16พ.ย.61 19พ.ย.61 13,555 13,555 13,555 3,000
23พ.ย.61 26พ.ย.61 13,555 13,555 13,555 3,000
07ธ.ค.61 10ธ.ค.61 14,555 14,555 14,555 3,000
21ธ.ค.61 24ธ.ค.61 14,555 14,555 14,555 3,000
28ธ.ค.61 31ธ.ค.61 15,555 15,555 15,555 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้