GTM-05 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) GO1MFM-FD002 JUL-SEP 18
GTM-05 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) GO1MFM-FD002 JUL-SEP 18
เดินทาง กรกฎาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
โดยสายการบิน AirAsia


เริ่มต้น 11,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – จูไห่
วันที่ 2: จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
วันที่ 3: จูไห่-ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน- ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20ก.ค.61 22ก.ค.61 11,900 14,900 14,900 4,000
21ก.ค.61 23ก.ค.61 11,900 14,900 14,900 4,000
26ก.ค.61 28ก.ค.61 12,900 15,900 15,900 4,000
27ก.ค.61 29ก.ค.61 14,900 17,900 17,900 4,000
28ก.ค.61 30ก.ค.61 14,900 17,900 17,900 4,000
03ส.ค.61 05ส.ค.61 11,900 14,900 14,900 4,000
04ส.ค.61 06ส.ค.61 11,900 14,900 14,900 4,000
10ส.ค.61 12ส.ค.61 12,900 15,900 15,900 4,000
11ส.ค.61 13ส.ค.61 14,900 17,900 17,900 4,000
17ส.ค.61 19ส.ค.61 11,900 14,900 14,900 4,000
18ส.ค.61 20ส.ค.61 11,900 14,900 14,900 4,000
24ส.ค.61 26ส.ค.61 11,900 14,900 14,900 4,000
25ส.ค.61 27ส.ค.61 11,900 14,900 14,900 4,000
31ส.ค.61 02ก.ย.61 11,900 14,900 14,900 4,000
01ก.ย.61 03ก.ย.61 12,900 15,900 15,900 4,000
07ก.ย.61 09ก.ย.61 12,900 15,900 15,900 4,000
08ก.ย.61 10ก.ย.61 12,900 15,900 15,900 4,000
14ก.ย.61 16ก.ย.61 12,900 15,900 15,900 4,000
15ก.ย.61 17ก.ย.61 12,900 15,900 15,900 4,000
21ก.ย.61 23ก.ย.61 12,900 15,900 15,900 4,000
22ก.ย.61 24ก.ย.61 10,900 13,900 13,900 4,000
28ก.ย.61 30ก.ย.61 12,900 15,900 15,900 4,000
29ก.ย.61 01ต.ค.61 12,900 15,900 15,900 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้