GTM-14 SMTR02_KC Turkey Kazakhstan 9D6N [SEP-OCT18]
GTM-14 SMTR02_KC Turkey Kazakhstan 9D6N [SEP-OCT18]
เดินทาง 11-19 กันยายน 2561  /  16-24 ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 29,927.-
โดยสายการบิน AIR ASTANA 


เริ่มต้น 29,927


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - อิสตันบลู
วันที่ 2 อิสตันบูล - ชานัคคาเล่
วันที่ 3 ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
วันที่ 4 ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย
วันที่ 5 คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - มหานครใต้ดิน - อังการ่า
วันที่ 6 อิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
วันที่ 7 สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน - พระราชวังทอปกาปิ
วันที่ 8 อัสตาน่า (คาซัคสถาน) - หอคอยไปเทเร็ก - ช้อปปิ้ง
วันที่ 9 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11ก.ย.61 19ก.ย.61 29,927 29,927 28,927 5,900
16ต.ค.61 24ต.ค.61 30,927 30,927 29,927 5,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้