GTM-14 SMTW01 Check in Taiwan 5D3N [20-24 OCT18] BYBR
GTM-14 SMTW01 Check in Taiwan 5D3N [20-24 OCT18] BYBR
เดินทาง 20-24 ตุลาคม 2561 
ราคาเพียง 25,900.-
โดยสายการบิน EVA AIR (BR)


เริ่มต้น 25,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เถาหยวน - เหมียวลี่ - สถานีรถไฟเสิ้งซิง - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ไทจง - ผูหลี - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ - ไทเป - พายสับปะรส - ซื่อหลินไนมาร์เก็ต
วันที่ 4 ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย่หลิ่ว - กู้กง - ไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89)
วันที่ 5 ไทเป - ดิวตี้ฟรี - เจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - ซีเหมินติง - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20ต.ค.61 24ต.ค.61 25,900 25,900 25,900 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้