GTM-10 TK95 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน SUG18 BY TK
GTM-10 TK95 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน SUG18 BY TK
เดินทาง 08-15 สิงหาคม 2561 / 29 สิงหาคม-05 กันยายน 2561
ราคาเพียง 31,888.-
โดยสายการบิน Turkish Airlines


เริ่มต้น 31,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 ท่าอากาศยานอิสตันบูล ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปี พระราชวังโดลมาบาห์เช
วันที่ 3 อิสตันบูล เมืองบูร์ซ่า มัสยิด Grand Mosque ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา เมืองอิชเมียร์
วันที่ 4 อิซเมียร์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)
วันที่ 5 ปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย คาราวานสไลน์ นครใต้ดินชาดัค
วันที่ 6 เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คัปปาโดเกีย โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค Jewellery Shop กรุงอังการา
วันที่ 7 อังคาร่า กรุงอิสตันบูล ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Candy Shop ตลาดสไปซ์ ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล
วันที่ 8 ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
08ส.ค.61 15ส.ค.61 31,888 31,888 31,888 7,500
29ส.ค.61 05ก.ย.61 31,888 31,888 31,888 7,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้