GTM-10 XW-T30 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน AUG-SEP
GTM-10 XW-T30 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน AUG-SEP18
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2561
ราคาเพียง 12,888.-
โดยสายการบิน NOK SCOOT(XW)


เริ่มต้น 12,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ไทจง ไทเป อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 4 ไทเป จิ่วเฟิ่น เหย๋หลิ๋ว ผิงซี ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10ส.ค.61 14ส.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,500
11ส.ค.61 15ส.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
17ส.ค.61 21ส.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,000
22ส.ค.61 26ส.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,000
25ส.ค.61 29ส.ค.61 13,888 13,888 13,888 4,000
30ส.ค.61 03ก.ย.61 13,888 13,888 13,888 4,500
02ก.ย.61 06ก.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
06ก.ย.61 09ก.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
09ก.ย.61 13ก.ย.61 13,888 13,888 13,888 4,500
12ก.ย.61 16ก.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้