GTM-05 GO1TPE-CI002 TAIWAN อาหลี่ซัน SPECIAL 5วัน4คืน BY CI OCT18
GTM-05 GO1TPE-CI002 TAIWAN อาหลี่ซัน SPECIAL 5วัน4คืน BY CI OCT18
เดินทาง 07-11 ตุลาคม 2561
ราคาเพียง 23,900.-
โดยสายการบิน China Airlines


เริ่มต้น 23,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
วันที่ 2: เดินทางเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถัมซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-เดินทางไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3: เดินทางเมืองเจียอี้-อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-ช้อปปิ้งชาอู่หลง
วันที่ 4: เดินทางไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-วัดหลงซาน(ขอพรความรัก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
วันที่ 5: ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium Power - ร้านคอสเมติค- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) – เมืองเถาหยวน – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07ต.ค.61 11ต.ค.61 23,900 23,900 23,900 5,800
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้