GTM-05 GO1TPE-TG002 Taiwan 2Go 5วัน4คืน บินTG JUL-NEWYEAR 18
GTM-05 GO1TPE-TG002 Taiwan 2Go 5วัน4คืน บินTG JUL-NEWYEAR 18
เดินทาง 28 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562  /  30 ธันวาคม 2561 - 03 มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น 32,900.-
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 


เริ่มต้น 32,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ
วันที่ 2: อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองไถจง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
วันที่ 3: เดินทางเมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ –เดินทางเมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์
วันที่ 4: Germanium Power - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 5: หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)– ร้านคอสเมติค – GLORIA OUTLET- สนามบินเถาหยวน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
28ธ.ค.61 01ม.ค.62 32,900 32,900 32,900 7,300
30ธ.ค.61 03ม.ค.62 32,900 32,900 32,900 7,300
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้