GTM-01 AUH01_SPEEDY DUBAI 5D3N BY EY (AUH-AUH) OCT-DEC 2018
ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ดูไบครีก ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ สุเหร่าจูไมร่า 5วัน3คืน
เดินทาง ต.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 26,999.- 
โดยสายการบิน Etihad Airways 


เริ่มต้น 26,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ดูไบครีก ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ สุเหร่าจูไมร่า 5วัน3คืน เดินทาง ต.ค.- ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 26,999.- โดยสายการบิน Etihad Airways
วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - เมืองอาบู ดาบี (-/-/-)
วันที่สอง เมืองอาบู ดาบี - เมืองดูไบ - พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ดูไบ ครีก - นั่งเรือข้ามฟาก Abra Taxi - ย่านตลาดเก่า - ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ห้างดูไบ มอลล์ - น้ำพุเต้นระบำ แห่งเมืองดูไบ (B/L/-)
วันที่สาม เมืองดูไบ - สุเหร่า จูไมร่า - ชายหาด จูไมร่า - ตึก บุรจญ์ อัล อาหรับ - ตลาดมาดินัท - นั่งรถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ ปาล์ม - โรงแรมแอตแลนติส - โรงแรมที่พัก - ทะเลทราย - ตะลุยทะเลทรายด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (B/L/D)
วันที่สี่ เมืองดูไบ - เมืองอาบู ดาบี - สุเหร่าหลวง - ทำเนียบประธานาธิบดี - โรงแรม เอมิเรตส์ พาเลซ - เฟอร์รารี่ เวิลด์ - ห้างมาริน่า - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (B/L/-)
วันที่ห้า ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12ต.ค.61 16ต.ค.61 28,999 28,999 28,999 6,500
20ต.ค.61 24ต.ค.61 28,999 28,999 28,999 6,500
08พ.ย.61 12พ.ย.61 26,999 26,999 26,999 6,500
22พ.ย.61 26พ.ย.61 27,999 27,999 27,999 6,500
05ธ.ค.61 09ธ.ค.61 28,999 28,999 28,999 6,500
07ธ.ค.61 11ธ.ค.61 28,999 28,999 28,999 6,500
14ธ.ค.61 18ธ.ค.61 28,999 28,999 28,999 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้