GTM-01 HKG14 HONG KONG SHOPPING 3D2N SET18
GTM-01 HKG14 HONG KONG SHOPPING 3D2N SET18
เดินทาง กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 12,999.-
โดยสายการบิน EMIRATES


เริ่มต้น 12,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต
วันที่สอง วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เขา VICTORIA - A SYMPHONY OF LIGHTS
วันที่สาม จิมซาจุ่ย – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ก.ย.61 03ก.ย.61 12,999 12,999 11,999 5,000
08ก.ย.61 10ก.ย.61 12,999 12,999 11,999 5,000
15ก.ย.61 17ก.ย.61 12,999 12,999 11,999 5,000
22ก.ย.61 24ก.ย.61 12,999 12,999 11,999 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้