GTM-01 HKG22 HONG KONG ไหว้พระ 5 วัด 2D1N AUG-OCT18
GTM-01 HKG22 HONG KONG ไหว้พระ 5 วัด 2D1N AUG-OCT18
เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 10,999.-
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC  


เริ่มต้น 10,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ย่านจิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights
วันที่สอง วัดหวังต้าเซียน – สำนักชีฉีหลิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว - วัดแชกงหมิว – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04ส.ค.61 05ส.ค.61 10,999 10,999 9,999 5,500
12ส.ค.61 13ส.ค.61 13,999 13,999 12,999 5,500
18ส.ค.61 19ส.ค.61 11,999 11,999 10,999 5,500
19ส.ค.61 20ส.ค.61 10,999 10,999 9,999 5,500
25ส.ค.61 26ส.ค.61 11,999 11,999 10,999 5,500
01ก.ย.61 02ก.ย.61 11,999 11,999 11,999 5,500
08ก.ย.61 09ก.ย.61 11,999 11,999 10,999 5,500
15ก.ย.61 16ก.ย.61 11,999 11,999 10,999 5,500
21ก.ย.61 22ก.ย.61 10,999 10,999 9,999 5,500
05ต.ค.61 06ต.ค.61 10,999 10,999 9,999 5,500
20ต.ค.61 21ต.ค.61 11,999 11,999 10,999 5,500
27ต.ค.61 28ต.ค.61 11,999 11,999 10,999 5,500
28ต.ค.61 29ต.ค.61 10,999 10,999 9,999 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้