GTM-01 HKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน SET-NOV18
GTM-01 HKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน SET-NOV18
เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น 13,999.-
โดยสายการบิน AIR ASIA  


เริ่มต้น 13,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
วันที่สอง วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
วันที่สาม กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07ก.ย.61 09ก.ย.61 13,999 13,999 12,999 3,500
14ก.ย.61 16ก.ย.61 13,999 13,999 12,999 3,500
21ก.ย.61 23ก.ย.61 13,999 13,999 12,999 3,500
12ต.ค.61 14ต.ค.61 15,999 15,999 14,999 3,500
19ต.ค.61 21ต.ค.61 15,999 15,999 14,999 3,500
26ต.ค.61 28ต.ค.61 15,999 15,999 14,999 3,500
27ต.ค.61 29ต.ค.61 15,999 15,999 14,999 3,500
02พ.ย.61 04พ.ย.61 14,999 14,999 13,999 3,500
03พ.ย.61 05พ.ย.61 14,999 14,999 13,999 3,500
09พ.ย.61 11พ.ย.61 14,999 14,999 13,999 3,500
10พ.ย.61 12พ.ย.61 14,999 14,999 13,999 3,500
16พ.ย.61 18พ.ย.61 14,999 14,999 13,999 3,500
17พ.ย.61 19พ.ย.61 14,999 14,999 13,999 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้